TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA
KATEGORIZACIJA


Obaveštavamo sve turističke subjekte, koji se bave smeštajem turista, da je potrebno da prate rokove do kada im važe rešenja za kategorizaciju objekata.Po isteku kategorizacije potrebno je ponovo podneti zahtev za kategorizaciju, koju vrši jedinica lokalne samouprave. Zahtev se podnosi na pisarnici opštine Ljubovija. Objekte posle toga obilazi i kategoriše komisija, koju obrazuje načelnik opštinske uprave Ljubovija.

-Lica koja do sada nisu kategorisana, a žele da se bave prihvatom i smeštajem turista, mogu podneti zahtev za kategorizaciju na pisarnici opštine Ljubovija.
-Napomena: lokalna samouprava kategoriše seoska turistička domaćinstva i objekte u domaćoj radinosti (sobe, kuće, apartmane).
-Preporuka:pre podnošenja zahteva preporučujemo zainteresovanim licima da pročitaju kriterijume za kategorizaciju objekata koje propisuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
-Lica koja žele da kategorišu objekte plaćaju lokalnu-opštinsku i republičku administrativnu taksu.
-Opštinska taksa iznosi 300,00 dinara. Uplata se vrši na račun broj : 840-742251843-73, poziv na broj je : 09062.
-Republička administrativna taksa iznosi 870,00 dinara. Uplata se vrši na račun broj: 840-742221843-57.Poziv na broj je: 09062.


Preuzmite:


ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA
ZAHTEV ZA ODREĐIVANJE KATEGORIJE KUĆE, APARTMANA I SOBEO nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.